මත්වීමට උපනිශ්‍රය දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close