ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ජම්බුද්වීපය මේ මනුක්ෂ ලොව

ජම්බුද්වීපය මේ මනුක්ෂ ලොව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා