ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ ගොඩවල්

අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ ගොඩවල් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා