නිවන් මග පරප්‍රත්‍ය රහිත වීම

පරප්‍රත්‍ය රහිත වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා