ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්රාග සිත රාග ද්වේෂ මෝහ කලු දහම්

රාග ද්වේෂ මෝහ කලු දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close