ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්රාග සිත ප්‍රධාන කළ්‍යාණ මිත්‍රයා බුදු පියාණන් වහන්සේ

ප්‍රධාන කළ්‍යාණ මිත්‍රයා බුදු පියාණන් වහන්සේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close