ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්රාග සිත දහම් ජලාශය දැක පූර්ණ වීම

දහම් ජලාශය දැක පූර්ණ වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close