සම්මා වචන භාවිතාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close