ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් නූපන් අකුසල් නූපදීම

නූපන් අකුසල් නූපදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා