ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකපෙරේතයන් බිමිබිසාර රජු දුටු ප්‍රේතයන්

බිමිබිසාර රජු දුටු ප්‍රේතයන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close