ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකපෙරේතයන් ධර්මයට සූත්‍රයට විනයට බහා බැලිම

ධර්මයට සූත්‍රයට විනයට බහා බැලිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close