ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකපෙරේතයන් මාර්ගඵල ලාභීන්ගේ මරණාසන්න මොහොත

මාර්ගඵල ලාභීන්ගේ මරණාසන්න මොහොත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close