ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකපෙරේතයන් සියලු සංඛාර අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත ඔප්නැංවෙන දේශනා

සියලු සංඛාර අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත ඔප්නැංවෙන දේශනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close