ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකපෙරේතයන් බුද්ධ දේශනා ද හොයන සිද්ධාන්තය

බුද්ධ දේශනා ද හොයන සිද්ධාන්තය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close