දිව්‍ය ලෝකදේව සංඛාර නුදුන් දේ පරිබෝජනය කිරීම

නුදුන් දේ පරිබෝජනය කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close