විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ඉමේ ඒතේ මහා බෝධී ලෝක නා තේන පූජිතා

ඉමේ ඒතේ මහා බෝධී ලෝක නා තේන පූජිතා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා