භාවනාව පස් වැදෑරුම් විවේක

පස් වැදෑරුම් විවේක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා