අරමුනු කර මෙත්සිත පැතිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close