අවිද්‍යා නිගමන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close