අවිද්‍යා නිගමන යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close