උපන් සත්වයාට හිමි මරනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close