මම මගේ කියා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා