පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන මම මගේ කියා ගැනීම

මම මගේ කියා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close