භාවනාවභාවනා ගැටලු භාවනා කිරීමේදී ඇතිවන බාධා

භාවනා කිරීමේදී ඇතිවන බාධා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close