භාවනාව විස ශක්තිය ඇති වන විවිද හේතු

විස ශක්තිය ඇති වන විවිද හේතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා