භාවනාව අමනුෂ්‍යයන් බැදීමෙන් ඇතිවන කිරන

අමනුෂ්‍යයන් බැදීමෙන් ඇතිවන කිරන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා