භාවනාව අනුන්ට කල දේ අපට පලදෙන හැටි

අනුන්ට කල දේ අපට පලදෙන හැටි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close