භාවනාව රාග ද්වේෂ මෝහ වලින් කිලිටි හිත

රාග ද්වේෂ මෝහ වලින් කිලිටි හිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා