භාවනාව වීත රාගී වීත ද්වේෂී වීත මෝහී ගුණ සිහිකිරීම

වීත රාගී වීත ද්වේෂී වීත මෝහී ගුණ සිහිකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා