භාවනාව සම්බුද්ධේ අට්ඨ වීසංච ගාථාව

සම්බුද්ධේ අට්ඨ වීසංච ගාථාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා