භාවනාවභාවනා ගැටලු නොපෙනෙන ලෝක වලින් ඇතිවන බාධා

නොපෙනෙන ලෝක වලින් ඇතිවන බාධා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close