නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ආත්මාදී වශ‍යෙන් නොගත යුතුබව

ආත්මාදී වශ‍යෙන් නොගත යුතුබව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close