නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ අර්ථවත්ව හරවත්ව නොගත යුතු බව

අර්ථවත්ව හරවත්ව නොගත යුතු බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close