නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය සහ සමුදය ආර්ය සත්‍ය

දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය සහ සමුදය ආර්ය සත්‍ය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close