භාවනාවභාවනා ගැටලු මාරපාක්ෂික බලවේග මුලා කරන අකාරය

මාරපාක්ෂික බලවේග මුලා කරන අකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close