නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ සතර අපාගතවීමට හේතුවේ

සතර අපාගතවීමට හේතුවේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close