නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ දුක්ඛ නිරෝධය - නිවන

දුක්ඛ නිරෝධය - නිවන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close