නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ දුක්ඛ නිරෝධය මාර්ගය - නිවන් මග

දුක්ඛ නිරෝධය මාර්ගය - නිවන් මග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close