නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ නිවන දෙයාකාරයි

නිවන දෙයාකාරයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close