නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ අරිහත්ඵලයට පත්විම යනු

අරිහත්ඵලයට පත්විම යනු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close