නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ චෛතසික

ලෝභ ද්වේෂ මෝහ චෛතසික යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close