නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ විඤ්ඤාණය රූපය ඇසුරු කර පවතිී

විඤ්ඤාණය රූපය ඇසුරු කර පවතිී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close