නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ පැවැත්මට හිමි සියල්ල ලෝකය

පැවැත්මට හිමි සියල්ල ලෝකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close