නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ නිවුනු බව දැනීම නිවන

නිවුනු බව දැනීම නිවන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close