නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ අසංකත - හේතුවකින් සකස්නොවු බව

අසංකත - හේතුවකින් සකස්නොවු බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close