නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ චිත්ත චෛතසික - සංඛතයි

චිත්ත චෛතසික - සංඛතයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close