නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ සංඛත සියල්ල -අනත්තයි

සංඛත සියල්ල -අනත්තයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close