නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ඵල සිතක ස්වාභාවය

ඵල සිතක ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close