නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ වේදනාව දුකයි - දුක්ඛ සත්‍ය ප්‍රඥාවයි

වේදනාව දුකයි - දුක්ඛ සත්‍ය ප්‍රඥාවයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close