නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ සත්පුරුෂයා සහ අසත්පුරුෂයා

සත්පුරුෂයා සහ අසත්පුරුෂයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close