නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ආර්යයා අනාර්යයා තොරා ගැනීම

ආර්යයා අනාර්යයා තොරා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close