නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ සම්මා දෘෂ්ටිය හා අර්ය සම්මා දෘෂ්ටිය

සම්මා දෘෂ්ටිය හා අර්ය සම්මා දෘෂ්ටිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close